KVKK Aydınlatma Metni

DSA TARIM ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

DSA Tarım Ürünleri A.Ş. (Şirket) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir.
Bu kapsamda, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait isim, soy isim, kimlik numarası, adres, vergi kimlik numarası gibi kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine önem gösterilmektedir. DSA Tarım Ürünleri A.Ş., “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda anlatıldığı şekliyle işlemektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sunulabilmesini temin amacıyla sizinle irtibat kurulabilmesi, şirket içerisinde gerekli faaliyetlerin yürütülebilmesi, ilgili ürünlerin tarafınıza teslimi, fatura düzenlemek gibi gerekli yasal prosedürlerin gerçekleştirilebilmesi, mevcut/yeni ürün ve hizmetlerle alakalı tarafınıza bilgi verilmesi, ürünlerle ilgili olası problemlerin çözülmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması, hukuk işlerinin takibi ile sizin ve şirketimizin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir.
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla DSA Tarım Ürünleri A.Ş. tarafından, aşağıdaki hallerde ayrıca açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

şartlarından herhangi birisine dayanarak, aşağıda belirteceğimiz hukuki sebeplerle kullanılabilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
DSA Tarım Ürünleri A.Ş., işlenen kişisel verilerin 3. Kişilerle paylaşılmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan kaynaklanan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda bu metnin A, C, Ç numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda belirtilen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, Şirketimiz talebin niteliğine göre talebinizi en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu doğrultuda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel veri işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarılıp aktarılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi DSA Tarım Ürünleri A.Ş. Hacıbalı OSB Kızılırmak Cad. 3. Sok. Sokak No:5 Organize Sanayi Bölgesi Yahşihan/KIRIKKALE adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemlerle gönderebilir veya dsatarimurunleri@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.


Saygılarımızla,
DSA Tarım Ürünleri A.Ş.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI

DSA TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş. ( ‘‘DSA’’ ya da ‘‘Şirket’’) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve DSA Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde,

Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla DSA veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; DSA’ın müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde
edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.
İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; DSA çalışanlarına,
görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için DSA’ın hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri
işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını DSA Tarım Ürünleri A.Ş. İşletme Müdürlüğü’ne kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, DSA Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliğini ve Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı;

Kabul Ediyorum
Kabul Etmiyorum
Veri Sahibi
Adı Soyadı :………………………………………………………….
Tarih :………/……../………………
İmza :……………………………….